საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე მუხლის თანახმად, საქართველოს მოქალაქეს უფლება აქვს გამოითხოვოს საჯარო ინფორმაცია სამინისტროებისგან და საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისგან და საჯარო დაწესებულებები ვალდებულები არიან გასცენ ასეთი ინფორმაცია.

სახელმწიფო რესურსების არასწორი და არაეფქტიანი განკარგვაც, განსაკუთრებით ნებისმიერი სახის უპირატესობის მიღების მიზნით, კორუფციაა!