64
ასპინძის მუნიციპალიტეტი
6%
აირჩიეთ წელი
2023
2023
2021
2019
2017
გამჭვირვალობა და ღიაობა (TO ინდექსი)
3%
ელექტრონული მმართველობა (EG ინდექსი)
10%
მონაწილეობა და ანგარიშვალდებულება (PA ინდექსი)
14%
1.
საჯარო ინფორმაცის პროაქტიული გამოქვეყნება
0
1.1.
ზოგადი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესახებ
0
1.1.1.
მუნიციპალიტეტის ორგანიზაციული სტრუქტურა და ფუნქციების აღწერა
0
1.1.2.
მუნიციპალიტეტის წლიური ანგარიში
0
1.1.3.
მუნიციპალიტეტის სტრატეგიები და მათი სამოქმედო გეგმები
0
1.1.4.
ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელი პირების და საკრებულოს წევრების შესახებ
0
1.1.5.
მუნიციპალიტეტის საკონტაქტო ინფორმაცია
0
1.1.6.
მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულებისა და ადმინისტრაციულ ერთეულებში მერის წარმომადგენლის შესახებ ინფორმაცია
0
1.2.
ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის შესახებ
0
1.2.1.
ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირ(ებ)ის შესახებ
0
1.2.2.
ადმინისტრაციული საჩივრის ფორმები/ნიმუშები და გასაჩივრების წესი
0
1.2.3.
საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტები
0
1.2.4.
მუნიციპალიტეტის მიერ საქართველოს პრეზიდენტისა და პარლამენტისათვის წარდგენილი 10 დეკემბრის ყოველწლიური ანგარიში
0
1.2.5.
საჯარო ინფორმაციის გაცემის რეესტრი
0
1.2.6.
საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის ფორმა და წესი
0
1.3.
ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის საკადრო უზრუნველყოფის შესახებ
0
1.3.1.
ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის ვაკანსიების შესახებ
0
1.3.2.
ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის მიერ გამოცხადებული კონკურსის შედეგების შესახებ
0
1.3.3.
სამართლებრივი აქტები, რომლებიც განსაზღვრავს მუნიციპალიტეტში კონკურსის ჩატარების და შედეგების გასაჩივრების წესებს
0
1.3.4.
ინფორმაცია მუნიციპალიტეტში დასაქმებულ პირთა შესახებ
0
1.3.5.
ინფორმაცია მუნიციპალიტეტში დასაქმებულ პირთა სამუშაო აღწერილობების შესახებ
0
1.4.
ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესყიდვების შესახებ
0
1.4.1.
ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესყიდვების წლიური გეგმის შესახებ
0
1.4.2.
ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის მიერ განხორციელებული შესყიდვების შესახებ
0
1.4.3.
ინფორმაცია მიმდინარე ტენდერების შესახებ
0
1.4.4.
ინფორმაცია რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ
0
1.5.
ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის ქონების შესახებ
0
1.5.1.
ინფორმაცია მიმდინარე/გამოცხადებული აუქციონების შესახებ
0
1.5.2.
ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის გასხვისებული და სარგებლობაში გადაცემული ქონების შესახებ
0
1.5.3.
მუნიციპალიტეტის საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხა და პრივატიზაციის გეგმა
0
1.5.4.
ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების შესახებ
0
1.5.5.
ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების შესახებ
0
1.6.
ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ხარჯების შესახებ
0
1.6.1.
ინფორმაცია მუნიციპალიტეტში შრომის ანაზღაურებისა და უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯები შესახებ
0
1.6.2.
ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის სამივლინებო ხარჯების შესახებ
0
1.6.3.
ინფორმაცია საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯის შესახებ
0
1.6.4.
ინფორმაცია ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ
0
1.6.5.
ინფორმაცია სატელეკომუნიკაციო ხარჯებზე
0
1.6.6.
ინფორმაცია წარმომადგენლობით ხარჯების შესახებ
0
1.7.
ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შესახებ
0
1.7.1.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პირველადი (15 ნოემბრამდე წარსადგენი) პროექტი
0
1.7.2.
ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტების შესახებ
0
1.7.3.
ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის საანგარიშო წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ
0
1.7.4.
ინფორმაცია სახელმწიფოს ბიუჯეტიდან მუნიციპალიტეტისთვის სპეციალური და კაპიტალური ტრანსფერის სახით გამოყოფილი ფინანსური სახსრების შესახებ
0
1.7.5.
ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის სარეზერვო ფონდის ხარჯების შესახებ
0
1.7.6.
აუდიტის ანგარიში და დასკვნა
0
1.8.
სამართლებრივი აქტები და სასამართლო გადაწყვეტილებები
0
1.8.1.
მუნიციპალიტეტის საქმიანობის მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტები
0
1.8.2.
სასამართლო გადაწყვეტილებები
0
1.8.3.
ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტები
-
1.9.
ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული და/ან მმართველობაში მყოფი საჯარო და კერძო სამართლის იურიდიული პირ(ებ)ის შესახებ (ა(ა)იპ, სსიპ, შპს)
0
1.9.1.
ინფორმაცია იურიდიული პირების ხელმძღვანელების შესახებ
0
1.9.2.
მუნიციპალიტეტის იურიდიული პირების საკონტაქტო ინფორმაცია
0
1.9.3.
მუნიციპალიტეტის იურიდიული პირების წლიური საქმიანობის და ფინანსური ანგარიში
0
1.9.4.
ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის იურიდიული პირების მიერ განხორციელებული შესყიდვების შესახებ
0
1.9.5.
ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის იურიდიული პირებში დასაქმებულ პირთა შესახებ
0
1.9.6.
მუნიციპალიტეტის იურიდიული პირების აუდიტის ანგარიშები და დასკვნები
0
1.10
ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის საჯარო დაწესებულებების სერვისების შესახებ
0
1.10.1.
ინფორმაცია სოციალური სერვისების შესახებ
0
1.10.2.
ინფორმაცია სანებართვო სერვისების შესახებ
0
1.10.3.
ინფორმაცია სხვა სერვისების შესახებ
0
1.10.4.
ინფორმაცია ადგილობრივი მოსაკრებლების შესახებ
-
1.11.
სხდომის ოქმები
0
1.11.1.
საკრებულოს/თბილისის მთავრობის, საკრებულოს კომისიის, ბიუროს სხდომების ოქმები
0
1.11.2.
სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს სხდომის ოქმები
0
1.11.3.
დასახლების საერთო კრების ოქმები
-
2.
ელექტრონული მმართველობა
10
2.1.
ინფორმაცია მონაწილეობის შესახებ
0
2.1.1.
ინფორმაცია საკრებულოს/თბილისის მთავრობის და საკრებულოს კომისიის სხდომების შესახებ
0
2.1.2.
ინფორმაცია დასახლების საერთო კრებების შესახებ
0
2.1.3.
ინფორმაცია მრჩეველთა საბჭოს სხდომების შესახებ
0
2.1.4.
ინფორმაცია დარეგისტრირებული პეტიციის შესახებ
0
2.1.5.
ინფორმაცია მერისთვის უნდობლობის გამოცხადების ინიციატივის შესახებ
-
2.1.6.
ინფორმაცია მოქალაქეთა მონაწილეობის ფორმების შესახებ
0
2.2.
ელექტრონული მონაწილეობა
10
2.2.1.
საჯარო ინფორმაციის ონლაინ მოთხოვნის საშუალება
30
2.2.2.
ონლაინ პეტიციის საშუალება
0
2.2.3.
დაუკავშირდი ადგილობრივ ხელისუფლებას
30
2.2.4.
ონლაინ გამოკითხვა
0
2.2.5.
დაგეგმე ბიუჯეტი
0
2.2.6.
ონლაინ ნებართვები
30
2.2.7.
ონლაინ გადახდები
0
2.2.8.
საკრებულოს სხდომების პირდაპირი ტრანსლირება (Livestream)
0
2.2.9.
სამოქალაქო ინიციატივა
15
2.2.10.
SMS შეტყობინების სერვისი
0
2.2.11.
სხვა ონლაინ სერვისი
-
2.3.
მუნიციპალიტეტი სოციალურ ქსელებში
32
2.3.1.
სოციალურ ქსელების მისამართები ვებგვერდზე
0
2.3.2.
სოციალურ ქსელებში (Facebook) მუნიციპალიტეტის აქტიურობა
70
2.3.3.
სოციალურ ქსელებში კომენტარის დატოვების შესაძლებლობა
100
2.3.4.
სოციალურ ქსელებში პირადი შეტყობინების გაგზავნის შესაძლებლობა და პასუხის ხარისხი
12
2.4.
ვებგვერდის ტექნიკური მახასიათებლები
0
2.4.1.
დომენის შესაბამისობა არსებულ სტანდარტთან
0
2.4.2.
საჯარო მოხელის ოფიციალური ელფოსტის შესაბამისობა დომენთან
0
2.4.3.
ინფორმაციის არსებობა რამდენიმე ენაზე
0
2.4.4.
ვებგვერდის ადაპტირება მობილურ პლატფორმებთან
0
2.4.5.
ვებგვერდიდან ახალი ამბების გამოწერის საშუალება
0
2.4.6.
ვებგვერდის სოციალურ ქსელებთან ინტეგრირება
0
2.4.7.
ვებგვერდის მისაწვდომობა შეზღუდული შესაძლებლობის პირებისთვის
-
3.
მოქალაქეთა მონაწილეობის ხელშეწყობა და ანგარიშვალდებულება
11
3.1.
მოქალაქეთა მონაწილეობა
10
3.1.1.
მოქალაქეთა მონაწილეობის უზრუნველყოფის მიზნით, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შესაბამისი პროგრამის არსებობა
0
3.1.2.
საკრებულოს სხდომებში მოქალაქეთა მონაწილეობის უზრუნველყოფა
30
3.1.3.
საკრებულოს კომისიის სხდომებში მოქალაქეთა მონაწილეობის უზრუნველყოფა
30
3.1.4.
სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს მიერ საკუთარი ინიციატივით წარმოდგენილი რეკომენდაციების/ინიციატივების რაოდენობა
0
3.1.5.
სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოსთვის მერის მიერ განსახილველად სავალდებულო საკითხების/დოკუმენტების წარდგენა
30
3.1.6
სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს შემადგენლობა
30
3.1.7.
სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს ინფორმაციული მხარდაჭერა
30
3.1.8.
დასახლების საერთო კრების ფუნქციონირება
0
3.1.9.
დასახლების საერთო კრებისთვის მუნიციპალიტეტის ორგანოების მიერ განსახილველად სავალდებულო საკითხების წარდგენა
0
3.1.10.
მუნიციპალიტეტის მიერ დასახლების საერთო კრების მატერიალურ-ტექნიკური მხარდაჭერა
0
3.1.11.
პეტიციების განხილვის პროცედურების დაცვა
-
3.1.12.
მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის მქონე საკითხებზე საჯარო განხილვების გამართვა
0
3.1.13.
მუნიციპალიტეტის კონსულტაციები მოსახლეობასთან მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული საზღვრების შეცვლასთან დაკავშირებით
-
3.1.14.
მუნიციპალიტეტის მიერ კანონმდებლობის მიღმა დადგენილი მოქალაქეთა მონაწილეობის დამატებითი ფორმების გამოყენება
0
3.1.15.
საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლების მიზნით გამართული ღონისძიებები
0
3.1.16.
მონაწილეობითი ბიუჯეტი (სამოქალაქო ბიუჯეტი)
0
3.1.17.
გენდერული თანასწორობის საბჭო
0
3.1.18.
მუნიციპალიტეტის გადაწყვეტილების მიღების პროცესში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების ჩართულობის მექანიზმები
-
3.1.19
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის მუნიციპალიტეტის ორგანოების მისაწვდომობის მინიმალური სტანდარტი
60
3.1.20
მუნიციპალიტეტის გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ახალგაზრდობის ჩართულობა
-
3.2.
ანგარიშვალდებულება
16
3.2.1.
საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა
30
3.2.2.
მერის საქმიანობის ანგარიშების მოსმენა
0
3.2.3.
საკრებულოს წევრის საქმიანობის ანგარიშების მოსმენა
0
3.2.4.
მუნიციპალიტეტის პროექტების შესახებ მოსახლეობის პერიოდული ინფორმირება
24
3.2.5.
საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის შეფასება 10 დეკემბრის ანგარიშებში ასახული სტატისტიკის მიხედვით
30