ბაღდათის მუნიციპალიტეტი
%
აირჩიეთ წელი
2019
2019
2017
1.
საჯარო ინფორმაცის პროაქტიული გამოქვეყნება
9
1.1.
ზოგადი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესახებ
38
1.1.1.
მუნიციპალიტეტის ორგანიზაციული სტრუქტურა და ფუნქციების აღწერა
30
1.1.2.
მუნიციპალიტეტის წლიური ანგარიში
0
1.1.3.
მუნიციპალიტეტის სტრატეგიები და მათი სამოქმედო გეგმები
0
1.1.4.
ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის მოქმედი თანამდებობის პირების შესახებ
100
1.1.5.
მუნიციპალიტეტის საკონტაქტო ინფორმაცია
60
1.2.
ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის შესახებ
0
1.2.1.
ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირ(ებ)ის შესახებ
0
1.2.2.
ადმინისტრაციული საჩივრის ფორმები/ნიმუშები და გასაჩივრების წესი
0
1.2.3.
საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტები
0
1.2.4.
მუნიციპალიტეტის მიერ საქართველოს პრეზიდენტისა და პარლამენტისათვის წარდგენილი 10 დეკემბრის ყოველწლიური ანგარიში
0
1.2.5.
საჯარო ინფორმაციის გაცემის რეესტრი
0
1.2.6.
საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის ფორმა და წესი
0
1.3.
ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის საკადრო უზრუნველყოფის შესახებ
0
1.3.1.
ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის ვაკანსიების შესახებ
-
1.3.2.
ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის მიერ გამოცხადებული კონკურსის შედეგების შესახებ
0
1.3.3.
სამართლებრივი აქტები, რომლებიც განსაზღვრავს მუნიციპალიტეტში კონკურსის ჩატარების და შედეგების გასაჩივრების წესებს
0
1.3.4.
ინფორმაცია მუნიციპალიტეტში დასაქმებულ პირთა შესახებ
0
1.3.5.
ინფორმაცია მუნიციპალიტეტში დასაქმებულ პირთა სამუშაო აღწერილობების შესახებ
0
1.4.
ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესყიდვების შესახებ
0
1.4.1.
ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესყიდვების წლიური გეგმის შესახებ
0
1.5.
ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის ქონების შესახებ
0
1.5.1.
ინფორმაცია მიმდინარე/გამოცხადებული აუქციონების შესახებ
0
1.6.
ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ხარჯების შესახებ
0
1.7.
ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შესახებ
0
1.8.
სამართლებრივი აქტები და სასამართლო გადაწყვეტილებები
0
1.8.1.
მუნიციპალიტეტის საქმიანობის მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტები
0
1.8.2.
სასამართლო გადაწყვეტილებები
0
1.9.
ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული და/ან მმართველობაში მყოფი საჯარო და კერძო სამართლის იურიდიული პირ(ებ)ის შესახებ (ა(ა)იპ, სსიპ, შპს)
0
1.9.1.
ინფორმაცია იურიდიული პირების ხელმძღვანელების შესახებ
0
1.9.2.
მუნიციპალიტეტის იურიდიული პირების საკონტაქტო ინფორმაცია
0
1.9.3.
მუნიციპალიტეტის იურიდიული პირების წლიური საქმიანობის და ფინანსური ანგარიში
0
1.9.4.
ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის იურიდიული პირების მიერ განხორციელებული შესყიდვების შესახებ
0
1.9.5.
ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის იურიდიული პირების დასაქმებულ პირთა შესახებ
0
1.9.6.
მუნიციპალიტეტის იურიდიული პირების აუდიტის ანგარიშები და დასკვნები
0
1.10
ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის საჯარო დაწესებულებების სერვისების შესახებ
0
1.11.
სხდომის ოქმები
0
2.
ელექტრონული მმართველობა
55
2.1.
ინფორმაცია მონაწილეობის შესახებ
0
2.2.
ელექტრონული მონაწილეობა
50
2.2.1.
საჯარო ინფორმაციის ონლაინ მოთხოვნის საშუალება
0
2.2.2.
ონლაინ პეტიციის საშუალება
100
2.2.3.
დაუკავშირდი ადგილობრივ ხელისუფლებას
0
2.2.4.
ონლაინ გამოკითხვა
100
2.2.5.
დაგეგმე ბიუჯეტი
0
2.2.11.
სხვა ონლაინ სერვისი
-
2.3.
მუნიციპალიტეტი სოციალურ ქსელებში
72
2.3.1.
სოციალურ ქსელების მისამართები ვებგვერდზე
60
2.3.2.
სოციალურ ქსელებში (Facebook) მუნიციპალიტეტის აქტიურობა
100
2.3.3.
სოციალურ ქსელებში კომენტარის დატოვების შესაძლებლობა
100
2.3.4.
სოციალურ ქსელებში პირადი შეტყობინების გაგზავნის შესაძლებლობა და პასუხის ხარისხი
50
2.4.
ვებგვერდის ტექნიკური მახასიათებლები
47
2.4.1.
დომენის შესაბამისობა არსებულ სტანდარტთან
100
2.4.2.
საჯარო მოხელის ოფიციალური ელფოსტის შესაბამისობა დომენთან
0
2.4.3.
ინფორმაციის არსებობა რამდენიმე ენაზე
30
2.4.4.
ვებგვერდის ადაპტირება მობილურ პლატფორმებთან
100
2.4.5.
ვებგვერდიდან ახალი ამბების გამოწერის საშუალება
0
2.4.6.
ვებგვერდის სოციალურ ქსელებთან ინტეგრირება
100
3.
მოქალაქეთა მონაწილეობა და ანგარიშვალდებულება
30
3.1.
მოქალაქეთა მონაწილეობა
33
3.1.1.
მოქალაქეთა მონაწილეობის უზრუნველყოფის მიზნით, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შესაბამისი პროგრამის არსებობა
0
3.1.2.
საკრებულოს სხდომებში მოქალაქეთა მონაწილეობის უზრუნველყოფა
100
3.1.3.
საკრებულოს კომისიის სხდომებში მოქალაქეთა მონაწილეობის უზრუნველყოფა
100
3.1.4.
სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს მიერ საკუთარი ინიციატივით წარმოდგენილი რეკომენდაციების/ინიციატივების რაოდენობა
0
3.1.5.
სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოსთვის მერის მიერ განსახილველად სავალდებულო საკითხების/დოკუმენტების წარდგენა
0
3.1.6
სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს შემადგენლობა
100
3.1.7.
სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს ინფორმაციული მხარდაჭერა
-
3.1.8.
დასახლების საერთო კრების ფუნქციონირება
-
3.1.9.
დასახლების საერთო კრებისთვის მუნიციპალიტეტის ორგანოების მიერ განსახილველად სავალდებულო საკითხების წარდგენა
-
3.1.10.
მუნიციპალიტეტის მიერ დასახლების საერთო კრების მატერიალურ-ტექნიკური მხარდაჭერა
-
3.1.11.
პეტიციების განხილვის პროცედურების დაცვა
0
3.1.12.
მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის მქონე საკითხებზე საჯარო განხილვების გამართვა
30
3.1.13.
მუნიციპალიტეტის კონსულტაციები მოსახლეობასთან მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული საზღვრების შეცვლასთან დაკავშირებით
0
3.2.
ანგარიშვალდებულება
15
3.2.3.
საკრებულოს წევრის საქმიანობის ანგარიშების მოსმენა
0
3.2.4.
მუნიციპალიტეტის პროექტების შესახებ მოსახლეობის პერიოდული ინფორმირება
60