სამტრედიის მუნიციპალიტეტი
%
აირჩიეთ წელი
2019
2019
2017
1.
საჯარო ინფორმაცის პროაქტიული გამოქვეყნება
0
1.1.
ზოგადი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესახებ
0
1.2.
ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის შესახებ
0
1.3.
ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის საკადრო უზრუნველყოფის შესახებ
0
1.4.
ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესყიდვების შესახებ
0
1.5.
ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის ქონების შესახებ
0
1.6.
ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ხარჯების შესახებ
0
1.7.
ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შესახებ
0
1.8.
სამართლებრივი აქტები და სასამართლო გადაწყვეტილებები
0
1.9.
ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული და/ან მმართველობაში მყოფი საჯარო და კერძო სამართლის იურიდიული პირ(ებ)ის შესახებ (ა(ა)იპ, სსიპ, შპს)
0
1.10
ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის საჯარო დაწესებულებების სერვისების შესახებ
0
1.11.
სხდომის ოქმები
0
2.
ელექტრონული მმართველობა
0
2.1.
ინფორმაცია მონაწილეობის შესახებ
0
2.2.
ელექტრონული მონაწილეობა
0
2.3.
მუნიციპალიტეტი სოციალურ ქსელებში
0
2.4.
ვებგვერდის ტექნიკური მახასიათებლები
0
3.
მოქალაქეთა მონაწილეობა და ანგარიშვალდებულება
11
3.1.
მოქალაქეთა მონაწილეობა
12
3.1.1.
მოქალაქეთა მონაწილეობის უზრუნველყოფის მიზნით, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შესაბამისი პროგრამის არსებობა
0
3.1.2.
საკრებულოს სხდომებში მოქალაქეთა მონაწილეობის უზრუნველყოფა
30
3.1.3.
საკრებულოს კომისიის სხდომებში მოქალაქეთა მონაწილეობის უზრუნველყოფა
30
3.1.4.
სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს მიერ საკუთარი ინიციატივით წარმოდგენილი რეკომენდაციების/ინიციატივების რაოდენობა
0
3.1.5.
სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოსთვის მერის მიერ განსახილველად სავალდებულო საკითხების/დოკუმენტების წარდგენა
30
3.1.6
სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს შემადგენლობა
60
3.1.7.
სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს ინფორმაციული მხარდაჭერა
0
3.1.8.
დასახლების საერთო კრების ფუნქციონირება
0
3.1.9.
დასახლების საერთო კრებისთვის მუნიციპალიტეტის ორგანოების მიერ განსახილველად სავალდებულო საკითხების წარდგენა
0
3.1.10.
მუნიციპალიტეტის მიერ დასახლების საერთო კრების მატერიალურ-ტექნიკური მხარდაჭერა
-
3.1.11.
პეტიციების განხილვის პროცედურების დაცვა
-
3.1.13.
მუნიციპალიტეტის კონსულტაციები მოსახლეობასთან მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული საზღვრების შეცვლასთან დაკავშირებით
-
3.1.14.
მუნიციპალიტეტის მიერ კანონმდებლობის მიღმა დადგენილი მოქალაქეთა მონაწილეობის დამატებითი ფორმების გამოყენება
0
3.1.15.
საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლების მიზნით გამართული ღონისძიებები
0
3.2.
ანგარიშვალდებულება
5
3.2.2.
მერის საქმიანობის ანგარიშების მოსმენა
0
3.2.3.
საკრებულოს წევრის საქმიანობის ანგარიშების მოსმენა
0
3.2.4.
მუნიციპალიტეტის პროექტების შესახებ მოსახლეობის პერიოდული ინფორმირება
36