64
სამტრედიის მუნიციპალიტეტი
10%
აირჩიეთ წელი
2017
2017
1.
საჯარო ინფორმაცის პროაქტიული გამოქვეყნება
6
1.1.
ზოგადი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესახებ
34
1.1.1.
მუნიციპალიტეტის ორგანიზაციული სტრუქტურა და ფუნქციების აღწერა
59
1.1.2.
მუნიციპალიტეტის წლიური ანგარიში
0
1.1.3.
მუნიციპალიტეტის სტრატეგიები და მათი სამოქმედო გეგმები
0
1.1.4.
ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის მოქმედი თანამდებობის პირების შესახებ
80
1.1.5.
მუნიციპალიტეტის საკონტაქტო ინფორმაცია
30
1.2.
ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის შესახებ
0
1.2.1.
ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირ(ებ)ის შესახებ
0
1.2.2.
ადმინისტრაციული საჩივრის ფორმები/ნიმუშები და გასაჩივრების წესი
0
1.2.3.
საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტები
0
1.2.4.
მუნიციპალიტეტის მიერ საქართველოს პრეზიდენტისა და პარლამენტისათვის წარდგენილი 10 დეკემბრის ყოველწლიური ანგარიში
0
1.2.5.
საჯარო ინფორმაციის გაცემის რეესტრი
0
1.2.6.
საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის ფორმა და წესი
0
1.3.
ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის საკადრო უზრუნველყოფის შესახებ
0
1.3.1.