42
საჩხერის მუნიციპალიტეტი
25%
აირჩიეთ წელი
2023
2023
2021
2019
2017
გამჭვირვალობა და ღიაობა (TO ინდექსი)
22%
ელექტრონული მმართველობა (EG ინდექსი)
27%
მონაწილეობა და ანგარიშვალდებულება (PA ინდექსი)
27%
1.
საჯარო ინფორმაცის პროაქტიული გამოქვეყნება
24
1.1.
ზოგადი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესახებ
61
1.1.1.
მუნიციპალიტეტის ორგანიზაციული სტრუქტურა და ფუნქციების აღწერა
39
1.1.2.
მუნიციპალიტეტის წლიური ანგარიში
64
1.1.3.
მუნიციპალიტეტის სტრატეგიები და მათი სამოქმედო გეგმები
60
1.1.4.
ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელი პირების და საკრებულოს წევრების შესახებ
30
1.1.5.
მუნიციპალიტეტის საკონტაქტო ინფორმაცია
100
1.1.6.
მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულებისა და ადმინისტრაციულ ერთეულებში მერის წარმომადგენლის შესახებ ინფორმაცია
60
1.2.
ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის შესახებ
25
1.2.1.
ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირ(ებ)ის შესახებ
100
1.2.2.
ადმინისტრაციული საჩივრის ფორმები/ნიმუშები და გასაჩივრების წესი
0
1.2.3.
საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტები
0
1.2.4.
მუნიციპალიტეტის მიერ საქართველოს პრეზიდენტისა და პარლამენტისათვის წარდგენილი 10 დეკემბრის ყოველწლიური ანგარიში
0
1.2.5.
საჯარო ინფორმაციის გაცემის რეესტრი
0
1.2.6.
საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის ფორმა და წესი
0
1.3.
ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის საკადრო უზრუნველყოფის შესახებ
14
1.3.1.
ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის ვაკანსიების შესახებ
0
1.3.2.
ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის მიერ გამოცხადებული კონკურსის შედეგების შესახებ
0
1.3.3.
სამართლებრივი აქტები, რომლებიც განსაზღვრავს მუნიციპალიტეტში კონკურსის ჩატარების და შედეგების გასაჩივრების წესებს
0
1.3.4.
ინფორმაცია მუნიციპალიტეტში დასაქმებულ პირთა შესახებ
48
1.3.5.
ინფორმაცია მუნიციპალიტეტში დასაქმებულ პირთა სამუშაო აღწერილობების შესახებ
0
1.4.
ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესყიდვების შესახებ
29
1.4.1.
ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესყიდვების წლიური გეგმის შესახებ
100
1.4.2.
ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის მიერ განხორციელებული შესყიდვების შესახებ
0
1.4.3.
ინფორმაცია მიმდინარე ტენდერების შესახებ
0
1.4.4.
ინფორმაცია რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ
0
1.5.
ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის ქონების შესახებ
17
1.5.1.
ინფორმაცია მიმდინარე/გამოცხადებული აუქციონების შესახებ
-
1.5.2.
ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის გასხვისებული და სარგებლობაში გადაცემული ქონების შესახებ
60
1.5.3.
მუნიციპალიტეტის საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხა და პრივატიზაციის გეგმა
0
1.5.4.
ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების შესახებ
0
1.5.5.
ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების შესახებ
0
1.6.
ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ხარჯების შესახებ
0
1.6.1.
ინფორმაცია მუნიციპალიტეტში შრომის ანაზღაურებისა და უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯები შესახებ
0
1.6.2.
ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის სამივლინებო ხარჯების შესახებ
0
1.6.3.
ინფორმაცია საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯის შესახებ
0
1.6.4.
ინფორმაცია ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ
0
1.6.5.
ინფორმაცია სატელეკომუნიკაციო ხარჯებზე
0
1.6.6.
ინფორმაცია წარმომადგენლობით ხარჯების შესახებ
0
1.7.
ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შესახებ
50
1.7.1.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პირველადი (15 ნოემბრამდე წარსადგენი) პროექტი
100
1.7.2.
ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტების შესახებ
100
1.7.3.
ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის საანგარიშო წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ
30
1.7.4.
ინფორმაცია სახელმწიფოს ბიუჯეტიდან მუნიციპალიტეტისთვის სპეციალური და კაპიტალური ტრანსფერის სახით გამოყოფილი ფინანსური სახსრების შესახებ
30
1.7.5.
ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის სარეზერვო ფონდის ხარჯების შესახებ
0
1.7.6.
აუდიტის ანგარიში და დასკვნა
0
1.8.
სამართლებრივი აქტები და სასამართლო გადაწყვეტილებები
0
1.8.1.
მუნიციპალიტეტის საქმიანობის მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტები
0
1.8.2.
სასამართლო გადაწყვეტილებები
0
1.8.3.
ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტები
-
1.9.
ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული და/ან მმართველობაში მყოფი საჯარო და კერძო სამართლის იურიდიული პირ(ებ)ის შესახებ (ა(ა)იპ, სსიპ, შპს)
9
1.9.1.
ინფორმაცია იურიდიული პირების ხელმძღვანელების შესახებ
30
1.9.2.
მუნიციპალიტეტის იურიდიული პირების საკონტაქტო ინფორმაცია
30
1.9.3.
მუნიციპალიტეტის იურიდიული პირების წლიური საქმიანობის და ფინანსური ანგარიში
0
1.9.4.
ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის იურიდიული პირების მიერ განხორციელებული შესყიდვების შესახებ
0
1.9.5.
ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის იურიდიული პირებში დასაქმებულ პირთა შესახებ
0
1.9.6.
მუნიციპალიტეტის იურიდიული პირების აუდიტის ანგარიშები და დასკვნები
0
1.10
ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის საჯარო დაწესებულებების სერვისების შესახებ
0
1.10.1.
ინფორმაცია სოციალური სერვისების შესახებ
0
1.10.2.
ინფორმაცია სანებართვო სერვისების შესახებ
0
1.10.3.
ინფორმაცია სხვა სერვისების შესახებ
0
1.10.4.
ინფორმაცია ადგილობრივი მოსაკრებლების შესახებ
-
1.11.
სხდომის ოქმები
13
1.11.1.
საკრებულოს/თბილისის მთავრობის, საკრებულოს კომისიის, ბიუროს სხდომების ოქმები
30
1.11.2.
სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს სხდომის ოქმები
0
1.11.3.
დასახლების საერთო კრების ოქმები
0
2.
ელექტრონული მმართველობა
27
2.1.
ინფორმაცია მონაწილეობის შესახებ
11
2.1.1.
ინფორმაცია საკრებულოს/თბილისის მთავრობის და საკრებულოს კომისიის სხდომების შესახებ
0
2.1.2.
ინფორმაცია დასახლების საერთო კრებების შესახებ
-
2.1.3.
ინფორმაცია მრჩეველთა საბჭოს სხდომების შესახებ
0
2.1.4.
ინფორმაცია დარეგისტრირებული პეტიციის შესახებ
48
2.1.5.
ინფორმაცია მერისთვის უნდობლობის გამოცხადების ინიციატივის შესახებ
-
2.1.6.
ინფორმაცია მოქალაქეთა მონაწილეობის ფორმების შესახებ
0
2.2.
ელექტრონული მონაწილეობა
17
2.2.1.
საჯარო ინფორმაციის ონლაინ მოთხოვნის საშუალება
30
2.2.2.
ონლაინ პეტიციის საშუალება
0
2.2.3.
დაუკავშირდი ადგილობრივ ხელისუფლებას
30
2.2.4.
ონლაინ გამოკითხვა
50
2.2.5.
დაგეგმე ბიუჯეტი
0
2.2.6.
ონლაინ ნებართვები
30
2.2.7.
ონლაინ გადახდები
0
2.2.8.
საკრებულოს სხდომების პირდაპირი ტრანსლირება (Livestream)
0
2.2.9.
სამოქალაქო ინიციატივა
15
2.2.10.
SMS შეტყობინების სერვისი
0
2.2.11.
სხვა ონლაინ სერვისი
-
2.3.
მუნიციპალიტეტი სოციალურ ქსელებში
53
2.3.1.
სოციალურ ქსელების მისამართები ვებგვერდზე
0
2.3.2.
სოციალურ ქსელებში (Facebook) მუნიციპალიტეტის აქტიურობა
100
2.3.3.
სოციალურ ქსელებში კომენტარის დატოვების შესაძლებლობა
100
2.3.4.
სოციალურ ქსელებში პირადი შეტყობინების გაგზავნის შესაძლებლობა და პასუხის ხარისხი
60
2.4.
ვებგვერდის ტექნიკური მახასიათებლები
37
2.4.1.
დომენის შესაბამისობა არსებულ სტანდარტთან
100
2.4.2.
საჯარო მოხელის ოფიციალური ელფოსტის შესაბამისობა დომენთან
30
2.4.3.
ინფორმაციის არსებობა რამდენიმე ენაზე
0
2.4.4.
ვებგვერდის ადაპტირება მობილურ პლატფორმებთან
100
2.4.5.
ვებგვერდიდან ახალი ამბების გამოწერის საშუალება
0
2.4.6.
ვებგვერდის სოციალურ ქსელებთან ინტეგრირება
0
2.4.7.
ვებგვერდის მისაწვდომობა შეზღუდული შესაძლებლობის პირებისთვის
-
3.
მოქალაქეთა მონაწილეობის ხელშეწყობა და ანგარიშვალდებულება
21
3.1.
მოქალაქეთა მონაწილეობა
22
3.1.1.
მოქალაქეთა მონაწილეობის უზრუნველყოფის მიზნით, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შესაბამისი პროგრამის არსებობა
0
3.1.2.
საკრებულოს სხდომებში მოქალაქეთა მონაწილეობის უზრუნველყოფა
30
3.1.3.
საკრებულოს კომისიის სხდომებში მოქალაქეთა მონაწილეობის უზრუნველყოფა
30
3.1.4.
სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს მიერ საკუთარი ინიციატივით წარმოდგენილი რეკომენდაციების/ინიციატივების რაოდენობა
30
3.1.5.
სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოსთვის მერის მიერ განსახილველად სავალდებულო საკითხების/დოკუმენტების წარდგენა
30
3.1.6
სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს შემადგენლობა
100
3.1.7.
სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს ინფორმაციული მხარდაჭერა
30
3.1.8.
დასახლების საერთო კრების ფუნქციონირება
0
3.1.9.
დასახლების საერთო კრებისთვის მუნიციპალიტეტის ორგანოების მიერ განსახილველად სავალდებულო საკითხების წარდგენა
0
3.1.10.
მუნიციპალიტეტის მიერ დასახლების საერთო კრების მატერიალურ-ტექნიკური მხარდაჭერა
-
3.1.11.
პეტიციების განხილვის პროცედურების დაცვა
-
3.1.12.
მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის მქონე საკითხებზე საჯარო განხილვების გამართვა
0
3.1.13.
მუნიციპალიტეტის კონსულტაციები მოსახლეობასთან მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული საზღვრების შეცვლასთან დაკავშირებით
-
3.1.14.
მუნიციპალიტეტის მიერ კანონმდებლობის მიღმა დადგენილი მოქალაქეთა მონაწილეობის დამატებითი ფორმების გამოყენება
0
3.1.15.
საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლების მიზნით გამართული ღონისძიებები
100
3.1.16.
მონაწილეობითი ბიუჯეტი (სამოქალაქო ბიუჯეტი)
0
3.1.17.
გენდერული თანასწორობის საბჭო
0
3.1.18.
მუნიციპალიტეტის გადაწყვეტილების მიღების პროცესში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების ჩართულობის მექანიზმები
-
3.1.19
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის მუნიციპალიტეტის ორგანოების მისაწვდომობის მინიმალური სტანდარტი
80
3.1.20
მუნიციპალიტეტის გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ახალგაზრდობის ჩართულობა
-
3.2.
ანგარიშვალდებულება
19
3.2.1.
საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა
9
3.2.2.
მერის საქმიანობის ანგარიშების მოსმენა
30
3.2.3.
საკრებულოს წევრის საქმიანობის ანგარიშების მოსმენა
0
3.2.4.
მუნიციპალიტეტის პროექტების შესახებ მოსახლეობის პერიოდული ინფორმირება
100
3.2.5.
საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის შეფასება 10 დეკემბრის ანგარიშებში ასახული სტატისტიკის მიხედვით
0