ქარელის მუნიციპალიტეტი
%
აირჩიეთ წელი
2019
2019
2017
1.
საჯარო ინფორმაცის პროაქტიული გამოქვეყნება
7
1.1.
ზოგადი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესახებ
21
1.1.1.
მუნიციპალიტეტის ორგანიზაციული სტრუქტურა და ფუნქციების აღწერა
30
1.1.2.
მუნიციპალიტეტის წლიური ანგარიში
0
1.1.3.
მუნიციპალიტეტის სტრატეგიები და მათი სამოქმედო გეგმები
0
1.1.4.
ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის მოქმედი თანამდებობის პირების შესახებ
30
1.1.5.
მუნიციპალიტეტის საკონტაქტო ინფორმაცია
50
1.2.
ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის შესახებ
0
1.2.1.
ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირ(ებ)ის შესახებ
0
1.2.2.
ადმინისტრაციული საჩივრის ფორმები/ნიმუშები და გასაჩივრების წესი
0
1.2.3.
საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტები
0
1.2.4.
მუნიციპალიტეტის მიერ საქართველოს პრეზიდენტისა და პარლამენტისათვის წარდგენილი 10 დეკემბრის ყოველწლიური ანგარიში
0
1.2.5.
საჯარო ინფორმაციის გაცემის რეესტრი
0
1.2.6.
საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის ფორმა და წესი
0
1.3.
ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის საკადრო უზრუნველყოფის შესახებ
0
1.3.1.
ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის ვაკანსიების შესახებ
-
1.3.2.
ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის მიერ გამოცხადებული კონკურსის შედეგების შესახებ
0
1.3.3.
სამართლებრივი აქტები, რომლებიც განსაზღვრავს მუნიციპალიტეტში კონკურსის ჩატარების და შედეგების გასაჩივრების წესებს
0
1.3.4.
ინფორმაცია მუნიციპალიტეტში დასაქმებულ პირთა შესახებ
0
1.3.5.
ინფორმაცია მუნიციპალიტეტში დასაქმებულ პირთა სამუშაო აღწერილობების შესახებ
0
1.4.
ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესყიდვების შესახებ
0
1.5.
ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის ქონების შესახებ
0
1.6.
ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ხარჯების შესახებ
0
1.7.
ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შესახებ
0
1.8.
სამართლებრივი აქტები და სასამართლო გადაწყვეტილებები
0
1.9.
ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული და/ან მმართველობაში მყოფი საჯარო და კერძო სამართლის იურიდიული პირ(ებ)ის შესახებ (ა(ა)იპ, სსიპ, შპს)
0
1.10
ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის საჯარო დაწესებულებების სერვისების შესახებ
0
1.11.
სხდომის ოქმები
0
2.
ელექტრონული მმართველობა
0
2.1.
ინფორმაცია მონაწილეობის შესახებ
0
2.2.
ელექტრონული მონაწილეობა
0
2.3.
მუნიციპალიტეტი სოციალურ ქსელებში
0
2.4.
ვებგვერდის ტექნიკური მახასიათებლები
0
3.
მოქალაქეთა მონაწილეობა და ანგარიშვალდებულება
0
3.1.
მოქალაქეთა მონაწილეობა
0
3.2.
ანგარიშვალდებულება
0