შუახევის მუნიციპალიტეტი
%
აირჩიეთ წელი
2019
2019
2017
1.
საჯარო ინფორმაცის პროაქტიული გამოქვეყნება
0
1.1.
ზოგადი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესახებ
0
1.2.
ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის შესახებ
0
1.3.
ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის საკადრო უზრუნველყოფის შესახებ
0
1.4.
ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესყიდვების შესახებ
0
1.5.
ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის ქონების შესახებ
0
1.6.
ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ხარჯების შესახებ
0
1.7.
ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შესახებ
0
1.8.
სამართლებრივი აქტები და სასამართლო გადაწყვეტილებები
0
1.9.
ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული და/ან მმართველობაში მყოფი საჯარო და კერძო სამართლის იურიდიული პირ(ებ)ის შესახებ (ა(ა)იპ, სსიპ, შპს)
0
1.10
ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის საჯარო დაწესებულებების სერვისების შესახებ
0
1.11.
სხდომის ოქმები
0
2.
ელექტრონული მმართველობა
75
2.1.
ინფორმაცია მონაწილეობის შესახებ
0
2.2.
ელექტრონული მონაწილეობა
0
2.3.
მუნიციპალიტეტი სოციალურ ქსელებში
75
2.3.2.
სოციალურ ქსელებში (Facebook) მუნიციპალიტეტის აქტიურობა
80
2.3.3.
სოციალურ ქსელებში კომენტარის დატოვების შესაძლებლობა
100
2.3.4.
სოციალურ ქსელებში პირადი შეტყობინების გაგზავნის შესაძლებლობა და პასუხის ხარისხი
59
2.4.
ვებგვერდის ტექნიკური მახასიათებლები
0
3.
მოქალაქეთა მონაწილეობა და ანგარიშვალდებულება
44
3.1.
მოქალაქეთა მონაწილეობა
51
3.1.1.
მოქალაქეთა მონაწილეობის უზრუნველყოფის მიზნით, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შესაბამისი პროგრამის არსებობა
0
3.1.2.
საკრებულოს სხდომებში მოქალაქეთა მონაწილეობის უზრუნველყოფა
30
3.1.3.
საკრებულოს კომისიის სხდომებში მოქალაქეთა მონაწილეობის უზრუნველყოფა
30
3.1.4.
სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს მიერ საკუთარი ინიციატივით წარმოდგენილი რეკომენდაციების/ინიციატივების რაოდენობა
0
3.1.5.
სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოსთვის მერის მიერ განსახილველად სავალდებულო საკითხების/დოკუმენტების წარდგენა
100
3.1.6
სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს შემადგენლობა
100
3.1.7.
სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს ინფორმაციული მხარდაჭერა
100
3.1.8.
დასახლების საერთო კრების ფუნქციონირება
100
3.1.9.
დასახლების საერთო კრებისთვის მუნიციპალიტეტის ორგანოების მიერ განსახილველად სავალდებულო საკითხების წარდგენა
100
3.1.10.
მუნიციპალიტეტის მიერ დასახლების საერთო კრების მატერიალურ-ტექნიკური მხარდაჭერა
100
3.1.11.
პეტიციების განხილვის პროცედურების დაცვა
0
3.1.12.
მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის მქონე საკითხებზე საჯარო განხილვების გამართვა
0
3.1.13.
მუნიციპალიტეტის კონსულტაციები მოსახლეობასთან მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული საზღვრების შეცვლასთან დაკავშირებით
-
3.1.14.
მუნიციპალიტეტის მიერ კანონმდებლობის მიღმა დადგენილი მოქალაქეთა მონაწილეობის დამატებითი ფორმების გამოყენება
0
3.1.15.
საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლების მიზნით გამართული ღონისძიებები
100
3.2.
ანგარიშვალდებულება
24
3.2.1.
საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა
48
3.2.2.
მერის საქმიანობის ანგარიშების მოსმენა
0
3.2.3.
საკრებულოს წევრის საქმიანობის ანგარიშების მოსმენა
0
3.2.4.
მუნიციპალიტეტის პროექტების შესახებ მოსახლეობის პერიოდული ინფორმირება
30